Език: BG

Общи условия Кларикс ЕООД

Съдържание на сайта

Съдържанието на уеб страниците на Кларикс ЕООД е със защитени авторски права. Всички права, дори и които не са изрично упоменати тук, са запазени. Забранено е копирането, предаването, разпространението и съхраняването на част или на цялото съдържание в каквато и да е форма без предварителното писмено съгласие на Кларикс ЕООД, освен в случаите, когато това не противоречи на изложените тук условия. Вие имате право да разглеждате уеб страниците на Кларикс ЕООД на своя компютър, както и да отпечатвате извадки от тези страници само за Ваша лична употреба, а не за разпространяване, освен ако нямате писменото съгласие на Кларикс ЕООД за това. Някои индивидуални документи в нашите уеб страници могат да бъдат предмет на допълнителни условия, посочени в съответните документи. Позволено е използването на този сайт и на съдържанието в него за лични, нетърговски цели. Разрешава се огласяването на съобщенията за пресата и на други документи, класифицирани като публични, в средствата за масова информация, ако е цитиран източникът.

 

Точност и истинност на информацията

Този сайт и неговото съдържание се публикува за Ваше удобство. Кларикс ЕООД не гарантира, че уеб страниците не съдържат грешки и, че достъпът до тях е непрекъсваем. Кларикс ЕООД си запазва правото да редактира страниците си и да прекратява достъпа до тях по всяко време. Кларикс ЕООД се задължава да вземе всички разумни мерки с цел да публикува сигурна и качествена информация в страниците си, но следва да предупредим всички посетители и потребители на сайта, че грешки и пропуски, както и закъснения в обновяването на данните могат да се появят в сайта и за тях Кларикс ЕООД не носи отговорност.
В допълнение, тези страници периодично могат да се променят и да се добавя информация, в зависимост от възприетата маркетингова политика.

 

Забранена и непозволена употреба

При ползването на този сайт се задължавате да не използвате данните и информацията, снимковия материал, както и който и да е от останалите материали, собственост на Кларикс ЕООД или неговите партньори за забранени от закона или несъвместими с тези условия действия и цели.

 

►Декларация за поверителност